Wczytuję dane...

KONKURS na Instagramie! Do rozdania 3 pary bransoletek!

Regulamin konkursu

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs, zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs odbywa się na profilu Pracowni artystycznej "ArtUnique" w serwisie Instagram pod adresem www.instagram.com/artuniquepl
3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest sklep internetowy www.artunique.pl
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram dla użytkowników tego serwisu.
5. Konkurs trwa od 24.12.2017 r. do 31.12.2017 r. włącznie.
6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
7. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Instagram. Uczestnik musi być również obserwującym Organizatora w serwisie Instagram.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
9. Aby wziąć udział konkursie prowadzonym przez aplikację Instagram należy:
 • Obserwować profil Organizatora o nazwie @ArtUniquePL (www.instagram.com/artuniquepl) z konta w serwisie Instagram, z którego uczestnik bierze udział w konkursie,
 • Umieścić komentarz pod postem konkursowym zawierający:
  - wskazanie zestawu, który Uczestnik chciałby otrzymać,
  - uzasadnienie z kim Uczestnik chciałby podzielić się nagrodą w razie wygranej,
  - oznaczenie 3 osób.

10. Komentarze powinny być napisane w języku polskim i nie powinny zawierać błędów ortograficznych oraz stylistycznych. Opisy z dużą liczbą takich błędów nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców. Dopuszczalne jest tworzenie opisów bez używania polskich znaków.

11. Komentarze konkursowe nie mogą:

 • zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
 • zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora,
 • zawierać treści obraźliwych dla Organizatora lub stanowiących antyreklamę dla produktów Organizatora,
 • naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
 • być kopią opisów innych Uczestników biorących udział w Konkursie.
12. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.
13. Osoba, która spełni wyżej wymienione warunki staje się Uczestnikiem Konkursu.
14. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
15. Ogłoszenie wyników nastąpi w relacji (Insta Story) na profilu Organizatora w serwisie Instagram.
16. Nagroda dla każdego ze Zwycięzców to jeden z trzech zestawów pokazanych na grafice konkursowej.
17. W Konkursie przyznane zostaną w sumie 3 nagrody.
Organizator zastrzega prawo do niewysyłania nagrody poza teren Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inną rzecz ani na jej równoważność pieniężną.
19. Uczestnik Konkursu z chwilą udostępnienia zdjecia konkursowego na swoim profilu na Instagramie oświadcza, że:
· akceptuje niniejszy Regulamin;
· wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
20. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) Uczestnika na profilu Organizatora w serwisie Instagram, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Instagram.
21. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
23. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
24. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.