|
Załóż konto
Pracownia artystyczna "Art Unique" Katarzyna Krupińska
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTUNIQUE.PL§1

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].


2. Właścicielem Sklepu jest:


Pracownia artystyczna "Art Unique" Katarzyna Krupińska

ul. Łomżyńska 23

20-732 Lublin

NIP: 7122888556

REGON: 061371329

adres email: sklep@artunique.pl


Firma została wpisana do rejestru CEIDG dnia 17.01.2012 r. pod numerem 7122888556.


3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.


4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.


5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.


6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.§2

Ogólne zasady korzystania ze Sklepu1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach. 


2. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień.


3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.


4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


6. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć jego dostęp do Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,

c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Sklepu.


7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.


8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,

e) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


10. System informatyczny Sklepu wykorzystuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 


§3

Zamówienia


1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych przez Klienta towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży.


 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.


3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


4. Sklep działając w dobrej wierze zastrzega sobie prawo do korekty omyłek pisarskich, błędów ortograficznych, stylistycznych itp. w przesyłanym tekście bez konsultacji z Klientem, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakiś błąd nie zostanie wyłapany podczas przygotowywania projektu do druku.


5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli przesłany przez Klienta tekst zawiera słowa uznane za wulgarne lub obraźliwe.


6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.§4

Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.


2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy.


3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


4. Na wpłatę czekamy 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w tym terminie transakcja zostaje uznana za niewiążącą.


5. W przypadku niedopłaty przesyłka nie zostanie wysłana do momentu zaksięgowania pełnej należności.


6. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. W przypadku płatności kartą, zwrot następuje na rachunek karty. W przypadku płatności przelewem, zwrot następuje na numer rachunku, z którego przyszedł przelew. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od

Klienta drogą mailową z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie podczas zakupu. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. §5

Wysyłka towaru


1. Dostawy realizowane są na terytorium Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.


2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy transportowej (InPost/GLS/DPD).


3. Czas realizacji (wysyłki) w przypadku przedmiotów personalizowanych, czyli robionych na indywidualne zamówienie, wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Produkty dostępne od ręki - bez personalizacji, dla których w opisie przedmiotu zostało zaznaczone, że oferta dotyczy produktu gotowego, wysyłane są w ciągu 24 h. Czas realizacji biegnie od momentu zaksięgowania należności na rachunku Sklepu (NestBank lub PayU), przy czym wpłaty zaksięgowane po godz. 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta traktowane są jak odebrane w następnym dniu roboczym. W przypadku przedmiotów personalizowanych, robionych na indywidualne zamówienie, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni (zależnie od aktualnej kolejki zamówień).


4. Sklep gwarantuje zwrot należności w przypadku zaginięcia przesyłki podczas transportu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez firmę transportową. Wszystkie problemy wynikające z losów przesyłki po nadaniu załatwiane są zgodnie z regulaminem danej firmy transportowej, na podstawie informacji od Klienta o zaistnieniu konieczności złożenia reklamacji u przewoźnika.


5. Wszystkie przesyłki wysyłane są jako rejestrowane, a Klient otrzymuje mailem nr przesyłki wraz z linkiem umożliwiającym jej śledzenie.


6. Klient zobowiązany jest odebrać zamówiony towar. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku nieodebrania przez Klienta przesyłki w terminie.


7. Przesyłki nieodebrane przez adresata w terminie (dla których upłynął termin na odbiór z Paczkomatu lub punktu odbioru albo awizowane i niepodjęte w terminie) oraz takie, dla których Klient podał błędny adres do wysyłki, odsyłane są do nadawcy. W takim przypadku opłata za powtórną wysyłkę leży po stronie Klienta. Darmowa wysyłka (jeśli miała miejsce) obowiązuje tylko przy pierwszej wysyłce danego zamówienia. Koszt ponownej wysyłki jest zgodny z cennikiem powszechnym widocznym na stronie www danej firmy kurierskiej. Nieodebranie przesyłki przez Klienta nie jest równoważne z odstąpieniem od umowy.

 


§6

Reklamacje


1. Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.


2. O zamiarze złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową (opisem przedmiotu) należy poinformować mailem na adres sklep@artunique.pl.


3. Reklamowany towar powinien być wysłany listem poleconym ekonomicznym na adres firmy na koszt Kupującego (firma nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem) z dołączonym pisemnym uzasadnieniem roszczenia.


» Wzór pisma reklamacyjnego


4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia przesyłki. Jeśli reklamacja będzie zasadna, sklep zwróci Kupującemu koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, a uszkodzony towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli wymiana towaru nie będzie możliwa - np. z powodu wyczerpania nakładu - firma zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu. Jeżeli natomiast reklamacja zostanie uznana za niezasadną, towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z pisemnym uzasadnieniem stanowiska firmy.


5. Uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Kupującego - np. przez nieprawidłowe użytkowanie czy konserwację - nie podlegają reklamacji.


6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 


7. W opisie każdego przedmiotu znajduje się dokładna informacja z jakich materiałów dany przedmiot został wykonany. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wycieranie się lub przyciemnienie elementów metalowych czy przecieranie sznurków. Jest to naturalnym procesem w trakcie użytkowania biżuterii.§7

Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo dotyczy wyłącznie konsumenta, tzn. osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z Art. 221 Kodeksu cywilnego).


2. W przypadku nietypowego wykonania produktów nie ma możliwości zwrotu zamówionego towaru. Za nietypowe wykonanie uważamy przedmioty przygotowywane indywidualnie na zamówienie klienta, tj. w innym rozmiarze lub kolorze niż standardowy określony w opisie przedmiotu, produkty z personalizacją, usługi specjalne wg. życzeń klienta.


3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący lub osoba trzecia wskazana przez Kupującego i inna niż przewoźnik weszła w posiadanie danej rzeczy.


4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres sklep@artunique.pl (zgłoszenia telefoniczne, sms'owe lub przez gg nie są rejestrowane, więc są nieważne).


5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy dany produkt.


6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu, tzn. koszt odesłania produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujacy.


7. Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką rejestrowaną (np. listem poleconym) na adres firmy na koszt Kupującego (Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem) z dołączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.


» Wzór oświadczenia


8. Zwrot zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia zawartości, ale towar nie może nosić śladów używania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


9. W przypadku zwrotu towaru, do którego oferowany był gratis (np. woreczek podarunkowy czy inne ozdobne opakowanie), Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.


10. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej sumie wartości przedmiotu oraz kosztu najtańszej możliwej opcji przesyłki widocznej na stronie przedmiotu. Zwrot środków jest dokonywany tą samą drogą, którą zrealizowano płatność, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem.§8

Ochrona prywatności


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.


2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.


3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 


§9

Własność intelektualna


1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.§10

Ochrona danych osobowych


1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.